Navigácia

Obsah

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

 

1. Verejný obstarávateľ

Obec Vinica

Adresa: Obecný úrad,  Cesta  slobody 466/44,  991 28  Vinica

IČO: 00319678

Kontaktná osoba:  Ing. Kristián  Baksa

tel. č.: 047 4891397

e-mail: obec@vinica.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.vinica.sk:

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - WiFi v obci

 

Príloha č. 3 - celková mapa obce

 

Príloha č. 4 - Trhovisko - autobusová zastávka - mapa

 

Príloha č. 5 - ihrisko - mapa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Vinica je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Vinica
Cesta slobody č. 466/44
991 28 Vinica

Starosta obce - Ing. Kristián Baksa

Tel./fax: 047/4891397
E-mail: obec@vinica.sk
Web: www.vinica.sk

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vinica v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Vinica, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.