Obsah

Zmluvy

Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo č. 4/2012 zo dňa 29.3.2012 - na stavbu Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica Stiahnuté: 178x | 30.11.2017

ZMLUVA O DIELO 8.62 /2OIO uzavretá podl'a $ 536 a nasl. Obchodného zákonnika - Š - Team Stiahnuté: 164x | 30.11.2017

zmluva o dielo - elmont -dodatok č.1 Stiahnuté: 144x | 30.11.2017

Zmluva o cyklickej údržbe toku v intr. obce Vinica na Veľkom Potoku v r.2011 Stiahnuté: 159x | 30.11.2017

Zmluva č.18/2011 na vypracovanie PD na Ochrana pred povodňami v obci Vinica stavbu Stiahnuté: 139x | 30.11.2017

Licenčná zmluva na poskytn.práva užívať digitálny systém miest zosnulých Stiahnuté: 144x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.62/2010 - na Rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice Stiahnuté: 155x | 30.11.2017

Výkaz výmer k zmluve Z2214022014301 Stiahnuté: 291x | 30.11.2017

Zmluvy HUSK

Zmluva o dielo Stiahnuté: 157x | 30.11.2017

ZMLUVA 0 posKyrruuri rlrunrucrueno pnispEVKU ZO STNTNEHO NOZPOCTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY HUSK 1 1 01/ 2.2.1 r03sl Stiahnuté: 150x | 30.11.2017

HUSK /1101/2.2.1/0357 - Príroda nepozná hranice Stiahnuté: 154x | 30.11.2017

Dodatok k zmluve HUSK 1101/2.2.1/0357 Partnership agreement Stiahnuté: 145x | 30.11.2017

Subsidy Contract - Project Code: HUSK/1101/2.2.1/0357 Stiahnuté: 277x | 30.11.2017

Rekonstrukcia márnice

Zmluva J-STAV bez rozpočtu Stiahnuté: 187x | 30.11.2017

Rekonstrukcia domu smútku vo Vinici

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4800054 Stiahnuté: 179x | 30.11.2017

Zmluva - Rekonstrukcia domu smútku vo Vinici Stiahnuté: 162x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4800054 Stiahnuté: 165x | 30.11.2017

Modernizácia verejného osvetlenia

Zmluva o poskytnutí NFP od Ministerstva hospodárstva SR na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Vinica č. KaHR-22VS-1001/0201/33. Vyvesené od 10.1.2013 Stiahnuté: 155x | 30.11.2017

Zmluva o dielo č. 2014/008 Stiahnuté: 291x | 30.11.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania (2013) Stiahnuté: 216x | 30.11.2017

Stránka