Menu
Obec Vinica
Vinica

Ekomúzeum Hont

„Pohľady do vinice a pivnice“ - Ponukový program pre turistov

Rozsah zámeru:
1. Zmapovanie územia (audit)
2. Formulár k projektovému zámeru

Vypracoval: Béla Hrubík, starosta obce


Obsah

Zmapovanie územia (audit)

 1. Vymedzenie a charakteristiky
 2. Všeobecný opis krajiny
 3. Prírodné podmienky
 4. Kultúrno-historické dedičstvo
 5. Hospodárske využitie územia
 6. Potenciál miestnych zvláštností pre ideový zámer Ekomúzea
   

1


Zmapovanie územia 
(audit)

1.Vymedzenie a charakteristiky

Rozloha: 3075 ha
Počet obyvateľov: 1850

Vinica je najväčšou obcou v okrese Veľký Krtíš vzhľadom na počet obyvateľov. 

mapaVo Vinici podľa posledných údajov, t.j. k 14. 2. 2011 býva 1 892 obyvateľov. Štatistické údaje o vývoji počtu obyvateľov nám ukazujú že nárast obyvateľstva sa mení rozvojom hospodárstva v regióne a poslednej dobe zbadať mierny nárast obyvateľstva. Podrobný vývoj obyvateľov obce ukazuje tabuľka č. 2.

Obyvatelia obce národnostne miešané - slovenská národnosť (14,25%), ďalej maďarská 85,32% a česká 0,42% iná 0,01%. Rómsku komunitu je ťažké štatisticky vykázať, nakoľko sa hlásia buď slovenskej alebo inej národnosti. Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne poľnohospodári a remeselníci
Tabuľka č. 1 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry

Vek Počet % zastúpenia
0 – 14 190 10,12%
15- 59 muži 650  
15- 59 ženy 570 64,96%
60 – viac 468 24,92%
SPOLU: 1 878 100%

Zdroj: ŠÚ SR 2009

Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľov obce Vinica

Rok Počet obyvateľov
1828 1 491
1851 1 477
1910 1 759
1938 2 027
1991 2 039
2001 1 961
2004 1 927
2006 1 893
2007 1 882
2009 1 878
2010 1 888
2011 1 8922. Všeobecný opis krajiny

Poloha obce je veľmi výhodná vzhľadom na to, že obec sa nachádza v srdci Vinickom vinohradníckom rajóne, preto je možné ju považovať za obec s veľkým potenciálom rozvoja, rekreácie a agroturistiky.

Vinický vinohradnícky rajón leží na podobnej zemepisnej šírke ako malokarpatská oblasť. Vinohrady sú založené na svahovitých polohách. Pahorkatý terén je dostatočne teplý. Klíma je mierne vlhká. Priemerná ročná teplota je 9,1 °C, počas vegetácie 15 °C. Ročné zrážky sú 640 mm, dĺžka slnečného svitu 2000 hod. Pôdy sú podzolové vulkanického pôvodu. Vzhľadom na priaznivú mikroklímu, úspechom sa vyprodukujú kultivarové vína prvotnej triedy.mapa

Riešené územie z hľadiska územno-správneho členenia patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja, do okresu Veľký Krtíš. Geograficky je súčasťou južnej časti Banskobystrického kraja označovanej ako vidiecky región Hont. 

mapa
V rámci hlavných zdrojov vidieka - v rámci územia obce, je možné zaradiť samotnú prírodu, rieky, rybolov, poľovníctvo okrem toho i historické a archeologické dedičstvo a taktiež kultúrne tradície, ručné práce, gastronómiu a iné...

3.Prírodné podmienky

Obec Vinica leží v Ipeľskej kotline v plytkej doline Veľkého potoka. Nadmorská výška v strede obce je 170 m n. m. a v chotári 162–425 m n. m. 
Krajina okolo obce v južnej časti chotára je pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mlado treťohorných uloženín, severná je vrchovina na okrajových chrbtoch Krupinskej výšiny, strmo spadajúcich do Ipeľskej kotliny. Väčšinou je pokrytý dubovými a bukovými lesmi. Má hnedozemné a hnedé pôdy. 

Celková výmera územia obce je 3 075 ha. . Intravilán obce leží v nadmorskej výške od 162 m n. m. – 425 m n. m., stred obce vo výške 170 m n. m., územie sa zaraďuje do klimaticky teplej oblasti, mierne vlhkej nížinnej klímy, s miernou inverziou teplôt.

Chotár obce sa využíva prevažne na poľnohospodárske účely. Nadmorská výška v priemere predstavuje 115 m nad morom. Katastrálne územie obce Vinica je typom poľnohospodárskej nížinnej krajiny s cenným agrárnym potenciálom.
1
Najdôležitejšími činiteľmi, ktoré určujú klimatický ráz obce, sú teplota vzduchu a zrážky. Prvým ukazovateľom teplotných pomerov je ročný priemer teploty vzduchu, ktorý tu dosahuje hodnotu 9°C. Druhým najdôležitejším činiteľom pri vytváraní rázu klímy obce sú zrážky. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje hodnoty 550 - 600 mm. Z toho polovica spadne v teplom polroku, čo má veľký význam z hľadiska poľnohospodárskej produkcie. V ročnom hodnotení smerov vetra prevláda severozápadné prúdenie. 

Poľnohospodárstvo je dôležitým hospodárskym odvetvím v riešenom území okresu Veľký Krtíš. Prírodné podmienky umožňujú výrobu poľnohospodárskej produkcie od obilnín cez semenárstvo, okopaniny, slnečnicu, strukoviny, olejniny, zeleninárstvo, ovocinárstvo a vinohradníctvo. Najlepšie podmienky na poľnohospodársku výrobu v regióne sú v južnej, zníženej časti v oblasti Ipeľskej kotliny. V nadmorskej výške do 300 m pozdĺž Ipľa prevažuje rovinný reliéf, v ostatných častiach kotliny mierne až stredne zvlnený reliéf pahorkatín.

4.Kultúrno-historické dedičstvo

V strede bývalej Hontianskej župy, medzi Balažskými Ďarmotami a Šahami, pod kopcami blízkymi k Ipľu leží obec Vinica. Terajšiu obec tvoria bývalé osídlenia: , Stredný, Horný Nek, Kostonca a Leklinec. Východorímsky cisár, Konstantin v jednej zo svojich písomností spomína názvy maďarských kmeňov, medzi nimi Nek, ktorému bolo zverené stráženie hraníc.2

Nek ako obec je spomínaná najskôr v roku 1135, kedy sa objavila na zozname obcí listiny kráľa Béla II. Obec Vinica je stredoveká pevnôstka z 12.-13. storočia. Vznikla zlúčením Dolnej Vinice a Hornej Vinice. Jej pomenovania boli: Nekyje (1920), Vinica (1948); maďarsky Nyék, Ipolynyék. Bola to poľnohospodárska obec. Do roku 1922 bola sídlom okresu. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. 

Dolná Vinica: Obec sa spomína od roku1156 ako Nek, keď tunajší desiatok pripadol ostrihomskej kapitule, od roku 1354 sú doložené vinice. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Nyek, a. n. Korlathfölde, Also Nyek (1351), Dolne Niekie (1773); maďarsky Alsóipolynyék. Od roku 1232 patrila panstvu Zvolen, do roku 1494 Nyékiovcom, Szécsényiovcom a Révayovcom, neskoršie obec kúpila ostrihomská kapitula. V rokoch 1494-1544 a v 17. storočí sa v obci konali župné zhromaždenia. V 17. storočí boli zemepánmi Darvasovci, Laczkáryovci, Rádayovci, v 18. storočí Telekiovci, Majthényiovci, Koháryovci, v 19. storočí rodiny Coburgovcov, Berzevicziovcov, Feketeovcov. V roku 1715 mala obec 2 mlyny a 16 domácností, v roku 1720 mala 30 domácností a v roku 1828 s obcou Horná Vinica mala 245 domov a 1473 obyvateľov. V roku 1905 bola zlúčená s obcou Horná Vinica.

Horná Vinica: Obec vznikla v chotári Dolnej Vinice. Doložená je z roku 1351 ako Felseö Nyek, v roku 1773 sa premenovala na Horne Niekie; maďarsky Felsöipolynyék. V roku 1715 mala mlyn a 13 domácností, v roku 1720 21 domácností. 

Neklinc: Obec je doložená z roku 1343 ako Neklyncz. Jej staré pomenovania boli: Neklincz, Neghlych (1351), Nyeglincz (1441), Neklyncz (1451). V roku 1720 sa spomína ako celkom opustená, v roku 1828 mala 2 domy a 18 obyvateľov.

Charakter zloženia obyvateľstva prešiel početnými zmenami zapríčinenými osídľovaním v krízových rokoch. 
Historické názvy obce: 1135 – Nek, 1351 – Nyek, Also Nyek, 1773 – Alsóipolynyék, 1918 – Nekyje nad Ipľom , 1948 - Vinica.

Pamiatky a pozoruhodnosti v obci:
- Kostol Svätého Štefana postavený v roku 1841
- Sochy- Svätého Štefana, Svätého Urbana. Jánosa Esterházyho, Gézu Szüllő
Pamätný stĺp postavený v rámci projektu Európa pre občanov,
Relief Bálinta Balassiho v základnej škole
ozdobná brána materskej a základnej školy vyrezaná z dreva
- Dedinské múzeum, dom ľudovej kultúry, ktorá otvorila svoje brány v roku 2011,
- Kríž Svätej Heleny v nadmorskej výške 425 m

1234567
5.Hospodárske využitie územia

Okres Veľký Krtíš patrí z hľadiska rozvoja priemyselnej výroby k najzaostávajúcejším okresom nielen BBSK ale aj v SR. Hospodárska základňa okresu dosahuje neuspokojivé výsledky vo výrobe tovaru v priemysle, v objeme stavebnej produkcie, v maloobchodnom predaji a vo vybraných trhových službách. 
Osídlenie okresu je súčasťou južnej rozvojovej sídelnej osi spájajúcej ťažiská celoštátneho a nadregionálneho významu (Bratislava, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava, Košice). Hlavným impulzom pre rozvoj centier osídlenia okresu bola v minulosti ťažba hnedého uhlia pre energetiku. Útlmový program na ťažbu a spracovanie hnedého uhlia je dôsledkom klesajúcej kvality miestneho uhlia a rastúcej nerentabilnosti jeho ťažby. Predpokladom zabezpečenia podmienok trvalo udržateľného rozvoja okresu je preto podpora rozvoja širokého spektra hospodárskych činností v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a služieb.

Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa podieľa mnoho ďalších oblastí ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a pod. Predstavuje komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných miest, navyše investičné náklady na pracovné miesta sú nižšie než v priemysle.

Ponuku cestovného ruchu v regióne tvorí hlavne kultúrno-poznávací cestovný ruch, zameraný najmä na možnosť spoznávania kultúrno-historických pamiatok, ľudových tradícií a kultúry regiónu a návštevu kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v regióne. V rámci pobytovo rekreačného cestovného ruchu je to pobyt pri existujúcich vodných nádržiach spojený so športovo-rekreačným cestovným ruchom prostredníctvom aktívneho pohybu v prírode ako pešia turistika, cykloturistika, v obmedzenej miere lyžovanie alebo i jazdectvo.

3V regióne je vysoký potenciál výrobkov miestnych remeselníkov, ktoré sa môžu úspešne využiť vo vidieckom cestovnom ruchu, prostredníctvom podchytenia miestnych remeselníkov a využitia ich ponuky na jarmokoch a pri rozličných oslavách v regióne a tiež zriadením miestnych (obecných alebo súkromných) múzeí, ktoré sa zamerajú na tvorbu miestnych remeselníkov.

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu by sa mal súčasne ďalej zameriavať na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb návštevníkom regiónu, vrátane komplexnosti poskytovaných služieb, na zabezpečenie zvýšenia návštevnosti regiónu a tým dosiahnuť aj lepšie ekonomické zhodnocovanie rekreačného potenciálu regiónu prostredníctvom vidieckeho turizmu a na vytváranie efektívnej propagácie prírodného potenciálu vidieka a tiež kultúrnych - spoločenských a športových podujatí.

6.Potenciál miestnych zvláštností pre ideový zámer Ekomúzea

Pestrá ponuka podujatí rôzneho charakteru od tradičných osláv rôznych kalendárnych (Mikuláš, deň detí, Deň matiek,...) a cirkevných sviatkov (Veľká noc, Vianoce, Turíce,....) vrátane športových podujatí (turnaje, preteky, behy,....) až po netradičné aktivity s charakterom regionálnej atraktivity (napr. Hontianska paráda v Hrušove, Medový festival v Dolinke, Oberačkové slávnosti a festival pivníc vo Vinici a i.), sú výborným prostriedkom pre spájanie občanov regiónu a zároveň potenciálom pre zapojenie týchto aktivít do ponuky produktov cestovného ruchu. 

1Možnosti pre trávenie voľného času, pre rôzne športové a kultúrne aktivity sú v riešenom území – okres Veľký Krtíš - rozptýlené v jednotlivých obciach. Ich stavebno-technický stav je na rôznej úrovni, väčšinou však potrebujú rekonštrukciu, zateplenie, výmenu starých rozvodov, vybavenia a techniky. Vo väčšine obcí je zabezpečený prístup na internet. V oblasti športového vyžitia pre rôzne vekové skupiny sú v obciach nerovnaké podmienky. V rámci prieskumu zručných ľudí, niektoré remeslá sú ohrozené, ich nositelia sú už veľmi starí. Potenciál zručných ľudí ako nositeľov rôznych remesiel a služieb je potrebné využiť pre rozvoj zamestnanosti, ale aj propagáciu regiónu v rámci tvorby špecifických regionálnych ponúk a produktov cestovného ruchu. 

2V rámci auditu ľudských zdrojov sa skúmal aj potenciál rôznych kultúrnych a spoločenských organizácií, ktoré sú v riešenom území nositeľmi aktivít, ktoré spájajú občanov jednotlivých obcí aj celého územia a ktoré sa môžu podieľať na tvorbe stratégie a jej realizácii. Medzi spoločenskými organizáciami prevažujú „typické“ spoločenské organizácie, ako je CSEMADOK, poľovnícke združenia, urbárske spoločnosti, Jednota dôchodcov a pod, avšak zastúpené sú aj Občianske združenia so špecifickými cieľmi a oblasťami pôsobenia, ktoré sú významnými nositeľmi aktívneho postoja obyvateľov k záujmu o veci verejné.
V riešenom území sú aj predpoklady pre kulinársku turistiku - návštevníkov môže prilákať aj vychýrenou maďarskou a slovenskou kuchyňou. Kuchyňa mikroregiónu, ktorá je vzácnou zmesou tradícií a kultúr (ktoré sa na tomto území dlhodobo dotvárali), je oddávna založená na troch princípoch: vynikajúca kvalita surovín, generáciami k dokonalosti dopracované tradičné receptúry a dostatok času a poctivosti pri príprave jedál (varenie je doteraz v mnohých rodinách láskyplným obradom).

V riešenom území majú veľkú tradíciu aj hody, jarmoky, trhy, fašiangové slávnosti, vinobranie, dožinkové slávnosti – tieto každoročne organizované kultúrne podujatia tiež predstavujú zaujímavý turistický produkt. Z organizovaných podujatí mikroregiónu ešte treba spomenúť športové podujatia (futbal), ktoré tešia veľkej navštevovanosti.

Téma produktu Ekomúzea Hont:

Vinohradníctvo, vinárstvo a ochutnávka vín

Hlavným cieľom projektu je zväčšiť možnosti využitia turistickej atraktivity oblasti, prostredníctvom špecifických cieľov:

 • zlepšiť kvalitu turistických služieb 
 • propagácia miestnych produktov ( víno, ovocie, zelenina atď.)
 • propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt
 • zlepšiť tok informácií o kultúrnych podujatiach a turistických ponukách

Produkt „Pohľady do vinice a pivnice“ predstavuje súbor poznávacích a zážitkových aktivít spojených s vínom a vinohradom, s činnosťami ako: prehliadka vo vinohradoch v lokalite Žobrák, prehliadka konkrétnej vinohradníckej pivnice, ochutnávka vína, možnosť ručného zberu hrozna, ochutnávka tradičných miestnych špecialít.

3Obec Vinica a jej okolie sa vyznačuje vynikajúcimi klimatickými a pôdnymi podmienkami pre vinič hroznorodý a tradičnou výrobou vín. Patrí do stredoslovenskej vinohradníckej oblasti, ktorá je jednou z najstarších oblastí pestovania viniča na Slovensku. 

Vinický vinohradnícky rajón je veľmi perspektívny. V obci sa vinič len začína veľkovýrobne pestovať. Vhodných plôch je dostatok a pretože priaznivé sú aj prírodné podmienky, počíta sa rozvojom pestovania viniča a vinárstva. V súčasnosti je charakteristická malovýroba. V katastri obce nachádza cca 500 vinných domčekov v lokalite Žobrák. Každoročne sa v obci organizuje podujatie Oberačkové slávnosti a festival pivníc, s bohatým programom a ochutnávkou v jednotlivých pivniciach. Realizácia produktu vychádza nielen z daností územia ale aj z tejto skúsenosti – úspešného realizovania podujatia žiadateľom.

Program:

1. Ochutnávka vín 

Program je určený pre milovníkov vína a zábavy. Je ideálny pre skupiny (do 45 osôb) z kúpeľov Dudince a D. Strehová. Je vhodný i pre pracovné kolektívy, zo sféry samosprávy, školstva, poľnohospodárstva, študentov vysokých škôl, atď. Je to súbor poznávacích a zážitkových aktivít a ponúka sa i na doplnenie programu návštevníkov z celého regiónu Hont.

Programová ponuka
Zvítanie – na OcÚ Vinica, hygienická prestávka 
Prehliadka obce – kostol, socha sv Štefana; kulturny dom; ľudový dom
Prehliadka vo vinohrade - prechádzka (pešo alebo vlastnou dopravou) na miesto ochutnávky (cca 5km) 
Pivnice – stravovanie; ochutnávka vína v tradičných pivniciach; občerstvenie

Doplnkové ponuky:
živá hudba, kultúrny program, od polovice septembra až do polovice októbra s možnosťou ručného zberu hrozna;. obed ( podľa dennej ponuky v reštaurácii alebo na objednávku); Tradičná strava (miestné špeciality);
Ponúkame možnosť zabezpečenia auta – v prípade potreby, alebo škaredého počasia ako i možnosť ubytovania priamo v obci.


2.Ochutnávka vín a turistika

Program je určený pre milovníkov prírody a turistov ( do 45 osôb) , ktorí majú radi prechádzky po lese. Trasa náučného chodníka Stráž bola zvolená tak aby poskytovala návštevníkom nielen poučenie, informácie o okolí ale aj relaxáciu pri pohľadoch na pekné scenérie okolia.
Produkt je vhodný pre pracovné kolektívy, zo sféry samosprávy, školstva, poľnohospodárstva atď. , ako aktívne oddychovanie v prírode.

Programová ponuka
Zvítanie – na OcÚ Vinica , hygienická prestávka 
Náučný chodník Stráž– absolvovanie trasy náučného chodníka na Stráž (cca 10 km)
Pivnice – stravovanie ; ochutnávka vína v pivniciach; občerstvenie; 

Doplnkové ponuky: 
živá hudba, kultúrny program,jazda na koni,piknik v prírode ( guláš alebo pečenie slaniny ) obed ( podľa dennej ponuky v reštaurácii alebo na objednávku); Tradičná strava (miestne špeciality); Prehliadka obce – kostol, socha sv. Štefana; kultúrny dom; ľudový dom; ubytovanie

Srdečne privítame každého záujemcu nielen zo Slovenska ale i hostí zo zahraničia, služby ponúkame okrem slovenského jazyku i v maďarskom.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 30 °C 17 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 26/17 °C
nedeľa 23. 6. mierny dážď 26/16 °C
pondelok 24. 6. zamračené 26/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 155