Navigácia

Obsah

Všeobecné informácie

Rozloha obce

 

Plochy m2
lesné pozemky 10 036 305
vodné pozemky 243 420
zastavaná plocha 1 406 208
celková plocha 193 567
vinice 1 704 327
záhrady 376 598
sady -
trvalé trávne porasty 2 714 923
orná pôda 14 076 942
poľnohospodárska pôda 18 872 790
celková plocha 30 752 290


Nadmorské výšky
 

stred obce 170 m n.m.
najnižšie miesto 162 m n.m.
stred obce 475 m n.m.

 

Názvy ulíc
 

Pri kamennom moste Hontianska Pod kaplnkou
Parková Adyho Madáchova
Nekyjská Janka Kráľa Egrešová
Školská Cesta slobody Szabóová
Mikszáthova Mierové námestie Námestie hrdinov
Štefana Pajora Lipová Jókaiho
Gaštanový rad Kostolná Hroznová
Pivničná cesta Mládežnícka Družstevná
Jarmočná Slnečná Záhradná