Navigácia

Obsah

Správy

Plagát - Publicita k projektu "Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš"

Miesto realizácie: okres Veľký Krtíš
Výška NFP: 121 151,36 EUR
celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Plagát - publiciata k projektu "Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Vinica"

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku v rámci materskej školy so sídlom na ulici Pivničná 673 v obci Vinica. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v obci Vinica. celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Plagát publicita k projektu „Rozvoj energetických služieb v obci Vinica“

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2020 NFP: 18.924,00 EUR Dátum ukončenia realizácie projektu: 08/2021
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v obci Vinica vytvorením energetického auditu pre 5 verejných budov – kultúrny dom, základná škola, knižnica, obecný úrad a budova materskej školy – TR.III. ktorý vytvára možnosti pre obec vypracovať projekty na rekonštrukcie budov za účelom zníženia spotreby energie, výdavkov a všeobecne zníženia environmentálnej zaťaženosti a množstva spotrebovaných zdrojov energie celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Propagačný plagát projektu „Zberný dvor v obci Vinica“

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018 NFP: 277 051,88 EUR Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2021
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu „Zberný dvor v obci Vinica“, predkladaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32, je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v záujmovom území obce Vinica prostredníctvom hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“. Žiadateľom ako aj miestom realizácie je obec Vinica, katastrálne územie obce tvorí záujmové územie projektu, cieľovou skupinou sú obyvatelia obce a ostatné subjekty pôsobiace na jej území. celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Dva regióny - jedna tvár

Projekt s identifikačným číslom: FMP-E/1901/1.1/018 v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko. celý text

ostatné | 24. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Podpora spolužitia a multikultúrneho dialógu rôznych komunít v obci Vinica

Prijímateľ: Obec Vinica
Názov projektu: Podpora spolužitia a multikultúrneho
dialógu rôznych komunít v obci Vinica
Výška dotácie: 40 000 Eur
„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – program Podpora regionálneho rozvoja“ celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica

V čase od 06/2014 do 01/2015 bol zrealizovaný projekt Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica s kódom 25120220201 v celkovej výške 235 952,09 EUR, vďaka čomu bolo vymenených všetkých 284 svietidiel.
Projekt bol podporený zdrojmi z OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky celý text

ostatné | 6. 4. 2015 | Autor: Správce Webu