Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa - archív

Pozvánka na zasadnutie OZ 17.5.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ 11.3.2019

Návrh - 1.úprava rozpočtu 2019

Návrh záverečný účet obce za rok 2018

Plnenie rozpočtu 2018

Súťažné podklady /ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA/

Zníženie energetickej náročnosti budovy Administratívno-spoločenského zariadenia v obci Vinica

Rozpočet na rok 2019 (schv. 28.12.2018)

Viacročný rozpočet na 2019 až 2021 (schv. 28.12.2018)

VZN 3/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN 2/2018 o miestnych daniach a poplatku na rok 2019

 

Vyhlásenie voľby na funkciu HK Obce Vinica

Dodatok č. 4 k poistnej zmluve

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.001/2015

Dodatok č.1 ku Kúpnej Zmluve Vinica 2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.3/2014

Dodatok č.2 ku kúpnej Zmluve FAAC-Vinica

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluveč.001/2015

Dodatok č.3 k poistnej zmluve 8.bj. Vinica

Dodatok zmluvy Krajča

Dodatokč.2 k poistnej zmluve-8bj Vinica

I.úprava rozpočtu obce Vinica a ZŠ na rok 2015

II.úprava rozpočtu na rok 2016

II.úprava rozpočtu obce Vinica za rok 2016

info template Vinica-Ipolynyék

Informácie

Ipolynyék onkormányzatának ulése 2016.9.30

Kúpna zmluca Csáki Edina

Kúpna zmluva Annus

Kúpna zmluva Attila Kelemen

Kúpna zmluva Balíková Margita-Obec Vinica

Kúpna zmluva č. 002/2015, uznesenie

Kúpna zmluva F.A.A.C- Obec Vinica

Kúpna zmluva Irena Segečová

Kúpna Zmluva Jusztin

Kúpna zmluva Kázmér

Kúpna zmluva Krajča

Kúpna zmluva Kušický

kúpna zmluva Medveová

Kúpna zmluva Mladostav s.r.o.- Vinica nájomné byty

Kúpna zmluva Šiket Jozef-Obec Vinica

Kúpna zmluva Takács Alexander

Kúpna zmluva Zsigmond Karol a manželka

Meghívó-Onkorményzati ulés 2017.07.03

Nájomná zmluva MMB Gold

Návrh rozpočtu obce Vinica na rok 2018

Návrh VZN o miest.dan.na rok 2018

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkov 2016

Návrh VZN o určení výšky príspevku

Návrh záverečný úžet Obce Vinica 2016

Nové logo RRA

Plagát po realizácií-Verejné osvetlenie

Plán HK obce Vinica na II.polrok 2017

Plán kč HK obcew Vinica na II.polrok 2015

Plán KČ HK na I.polrok 2016 Vinica

Plán KČ HK obce Vinica na I.polrok 2017

Plnenei rozpočtu Obce Vinica na rok 2015

Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2015

Plnenie rozpočtu obce Vinica k 30.06.2017

Plnenie rozpočtu obce VINICA na rok 2016

Pozvánka na zas. OZ Vinica 20.11.2017

Pozvánka na zasadnuti OZ dna 14.3.2016

Pozvánka na zasadnutie OZ 14.12.2015

Pozvánka na zasadnutie OZ Vinica 6.3.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ vo Vinici 12.12.2016

Prevod majetku František Nagypál-Obec Vinica

Rozpočet obce Vinica a ZŠ na rok 2016

Schválený rpzpočet obce Vinica na rok 2017

Správa nezávislého auditora za rok 2014

Uzneseni e OZ vo Vinici 2017

Uznesenia OZ Vinica zo dňa 18.9.2017

Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 14.12.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 6.03.2015

Uznesenia zo zasadnutia OZ Vinica zo dňa 6.8.2015

Uznesenie 26-2015

Uznesenie 27-36

Uznesenie OZ obce Vinica zo dňa 12.12.2016

Uznesenie Oz Vinica 3.7.2017

Uznesenie OZ vo Vinici 2017 marec

Uznesenie OZ vo Vinici dňa 15.3.2017

uznesenie OZ zo dňa 30.09.2016

Uznesenie zo 7.zasad.OZ Vinica

Výberové konanie ZŠ BB s VJM Vinica

VZN 1/2015 o VO

VZN o miestnych daňiach na rok 2017

VZN-Trhový poriadok Obce Vinica

VZNč.2/2016 o odpadoch

Záložná zmluva č.0148-PRB/2014/Z

Záložná zmluva č.600/548/2014

Zámenná zmluva

Zasadnutie OZ vo Vinici 17.6.2016

zasadnutie OZ Vinica dňa22.8.2016

Záverečný účet obce Vinica a ZŠ na rok 214

Záverečný účet obce Vinica na rok 2016-Návrh

Zmluva Cleerio-Obec Vinica

Zmluva č. 11214808U03 Environfiond

Zmluva Farkaš Ladislav-Obec Vinica

Zmluva o bežnom účte Prima Bankaa a.s.

Zmluva o dielo č 44/2015 Make Technology

Zmluva o dielo-RENAK,s.r.o.

Zmluva o dodávke plynu 1

Zmluva o dodávke plynu 2

Zmluva o dodávke plynu 4

Zmluva o dodívke plynu 3

Zmluva o termínovanom úveru č. 76/001/16 Prima Banka Slovensko

Zmluva Obec Vinica-Kiss Gabriel

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Vinica

Zmluva o spolupráci-opatrovateľská služba

Plán KČ HK na II. polrok 2014

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby č. 4/2014

Schválený rozpočet obce Vinica a ZŠ na rok 2015

uznesenie 1/I-2014

VZN č.2 o sťažnostiach

VZN 6/2014

uznesenia z ustanovujúceho zasadnita OZ Vinica

Uznesenia zo zasad.7.11.2014

VZN 5/2014 o miestnych daniach a poplat.

Oznam v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Schválený rozpočet 2014 - príjmy a výdavky

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0201/33

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospodárstva SR na revitalizáciu centrálnej zóny

Equus Vinica -Čo urobiť keď zaznie siréna mimo doby pravidelného preskúšania!

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Plán kontrolnej činnosti HK obce Vinica na I. polrok 2014

Viacročný rozpočet 2014,2015,2016

Všeobecne Zväzného Nariadenia obce Vinica č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou (31.01.2014)

audítorské služby

dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/14/017

dodatok č.1 k združ.poist.zmluve

dodatok č.1 k Zmluve o výstavbe bytového domu

dodatok č.1.k zmluve o dielo č.2014/008

faktúry jún

faktúry máj

Információk

informačná povinnosť pre občanov

informačný plagát-dodatku č.2 Verejné osvetlenie

kúpna zmluva - Kelemen

Kúpna zmluva Súth Kristián

kúpna zmluva- Gulová

Plán činnosti HK na I.polrok 2015

plnenie rozpočtu k 30.6.2014

počet obyvateľov - voľby

telekom zmluva

uznesenia 6. zas.

uznesenie - 13.6.2014

Združená poistná zmluva

Zmluva o budúcej zmluve-Mladostav spol.s.r.o.

Zmluva o nájme MONAGRO s.r.o.

kupna_zmluva.pdf

Scan0020.pdf

Scan0020.pdf

Scan0020.pdf

Scan0020.pdf

Scan0020.pdf

Uznesenie_obecneho_zastupitelstva__zo_dna_17_6_2016.pdf