Navigácia

Obsah

Návrh VZN dane a poplatky za rok 2019 Všeobecné záväzné nariadenia

 

VZN č. 2/2011 o poskytovaní jednorázovej fin.pomoci a fin. príspevku pri narodení dieťaťa

Všeobecne záväzné nariadenie o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Obce Vinica

VZN č. 1/2011 - o prevádzkovaní ČOV vo Vinici

VZN č. 3/2011 o všetkých miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady na rok 2012

VZN č. 3/2011 o všetkých miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady na rok 2012

VZN č. 3/2012 o všetkých miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady na rok 2013

VZN č. 4/2011 obce Vinica o určení miesta a času zápisu detí na rok 2012/2013

VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Vinica

VZN o držaní psov

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 2009

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 2010

VZN o nakladaní s odpadom a o poplatkoch za zber

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

VZN o poplatkoch za úkony

VZN o používaní a ochrane verejného priestranstva

VZN o používaní jazyka národnostných menšín

VZN o prevádzkovaní ČOV vo Vinici

VZN o prevádzkovaní ČOV vo Vinici

VZN o spôsobe vykonania miestneho referenda

VZN o trhovom poriadku

VZN o udeľovaní čestného občianstva

VZN o určení miesta a času zápisu detí na rok 2011/2012

VZN o určení školského obvodu

VZN o určení výšky dotácie pre škol.zariadenia na r.2011

VZN o určení výšky dotácie pre školské zariadenia

VZN o určení výšky príspevku rodiča na činnosť školy a škol.zariadenia

VZN o všetkých miestnych daniach na rok 2011

VZN o vylepení volebných plagátov