Obsah

Zmluvy

SWAN

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 236x | 30.11.2017

Zmluvy o spolupráci pri pojektoch

Zmluva o poskytnuti sluzby pri projekte modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica Stiahnuté: 215x | 30.11.2017

Zmluva č. 6/2010 o spolupráci pri projekte Modernizácia VO v obci - Centire s.r.o Bratislava Stiahnuté: 301x | 30.11.2017

Zmluva č. 3/2010 o spolupráci pri projekte ochrana pred povodňam v obci - EC Group s.r.o B. Bystr Stiahnuté: 231x | 30.11.2017

Zmluvy o poskytnutí NFP zo ŠR

Zmluva o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospodárstva SR na Revitalizáciu centrálnej zóny Stiahnuté: 204x | 30.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospodárstva SR na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnici Stiahnuté: 220x | 30.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP od Min.Kultúry SR na nákup výpočtovej techniky z multifunkčného zariadenia Stiahnuté: 218x | 30.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP od Min.Kultúry SR na nákup knižničného fondu Stiahnuté: 218x | 30.11.2017

príloha č. 2 k dodatku č . 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2214022014301 Stiahnuté: 260x | 30.11.2017

príloha č 1. zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2214022014301 Stiahnuté: 215x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospodárstva SR na revitalizáciu centrálnej zóny Stiahnuté: 224x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospod. SR na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnici Stiahnuté: 197x | 30.11.2017

Zmluvy mandátne

Zmulva o poskytnutí služby Stiahnuté: 220x | 30.11.2017

Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru na rekonštr.hasičskej zbrojnice Stiahnuté: 205x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru na rekonštr.hasičskej zbrojnice Stiahnuté: 203x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve - poradenská činnost'- výkon úkonov spojené so zabezpečenim realizácie diela,,Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica Stiahnuté: 188x | 30.11.2017

Nájomné zmluvy na byty

Nájomná zmluva č. 9/2009 - Rados Attila, Vinica Stiahnuté: 211x | 30.11.2017

Nájomná zmluva č. 8/2009 - Brezovsky Árpád, Vinica Stiahnuté: 190x | 30.11.2017

Nájomná zmluva č. 7/2009 - Koháry Milan, Vinica Stiahnuté: 185x | 30.11.2017

Nájomná zmluva č. 6/2009 - Nagy Árpád, Vinica Stiahnuté: 188x | 30.11.2017

Stránka