Navigácia

Obsah

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica

Typ: ostatné
V čase od 06/2014 do 01/2015 bol zrealizovaný projekt Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica s kódom 25120220201 v celkovej výške 235 952,09 EUR, vďaka čomu bolo vymenených všetkých 284 svietidiel.
Projekt bol podporený zdrojmi z OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Realizácia projektu prispela ku komplexne zmodernizovanej sústave verejného osvetlenia. Nová osvetľovacia sústava poskytuje potrebné, normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom sa pri plnej funkčnosti zoptimalizovali náklady na spotrebu elektrickej energie a na pravidelnú údržbu, ktoré boli pre obec dlhodobo neudržateľné. Zoptimalizovala sa aj
celá infraštruktúra verejného osvetlenia (stožiare a vedenia).

Finančné prostriedky poskytnuté z ERDF, ŠR a spoluúčasti obce Vinica boli použité na realizáciu plánovaných aktivít s dôrazom naplniť hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu života a bezpečnosť občanov v obci Vinica prostredníctvom rekonštrukcie verejného osvetlenia. Zrekonštruované verejné osvetlenie plní svoj účel s pozitívnymi výsledkami. Realizácia aktivít projektu prebiehala v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Stavebná časť bola ukončená v januári 2015. Realizácia projektu znamená veľký prínos pre obec formou úspor výdavkov na prevádzku a opravy, ale aj obyvateľov z hľadiska zníženia znečistenia životného prostredia úspornejším osvetlením a zvýšenia bezpečnosti v obci. Pred realizáciou projektu obec svietila na každom druhom svietidle. Po realizácii projektu sa svieti na každom svietidle.

publicita


Vytvorené: 5. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 5. 2020 10:43
Autor: Správce Webu